ONKa

V České republice je malnutrice problém s velkým a vážným dopadem.

 • Nízké povědomí o významu malnutrice v nemoci.
 • Špatná dokumentace výskytu a dopadů malnutrice.
 • Malá míra integrace nutriční péče do zdravotního systému.
 • Absence nutričních ukazatelů kvality zdravotní péče jako jedné z podmínek její úhrady.
 • Z toho plyne omezená dostupnost nutriční péče a vyšší náklady spojené s řešením komplikací malnutrice z důvodu prodlení.

Odborná společnost SKVIMP formulovala prostor pro řešení malnutrice.

 • Absence národních dat o výskytu a dopadech malnutrice.
 • Nutriční screening není buď vůbec prováděn, nebo není efektivní, chybí návaznost jeho výsledků na poskytnutou zdravotní péči.
 • Nízká dostupnost specializované nutriční péče zejména na úrovni nutričních terapeutů.
 • Malý zájem plátců o úspory nákladů spojených s řešením následků malnutrice.

Ke snížení incidence malnutrice v nemocnicích, ambulantní i následné péči, zlepšení identifikace podvýživy a její léčby povede pouze plošné zapojení a aktivní účast všech zainteresovaných stran, tj. poskytovatelů, plátců i regulátorů zdravotní péče.

 • Vytvoření multidisciplinární národní aliance se zapojením všech zájmových skupin/zainteresovaných stran.
 • Autentický hlas zástupců pacientů a jejich organizací.
 • Politici, vláda a ministerstvo zdravotnictví jsou řídící silou na národní úrovni.
 • Veřejné povědomí o významu a důležitosti nutriční péče vytváří tlak na provedení potřebných změn.
 • Stanovení a sledování klinicky významných ukazatelů kvality nutriční péče jako měřítka úspěšnosti a obhajoby nákladů.
 • Česká republika součástí evropské iniciativy ONCA.
AVKV
SKVIMP
SNT ČAS
ČANT
RizikaMalnutrice.cz
AVKV
SKVIMP
SNT ČAS
ČANT
RizikaMalnutrice.cz