ONCA

ONCA (Optimal Nutrition Care for All) je iniciativa řady zainteresovaných stran s cílem zlepšit a zvýšit screening rizika podvýživy/podvýživy podmíněné onemocněním a zlepšit nutriční péči v Evropě; byla zahájena v roce 2014.

ENHA (European Nutrition for Health Alliance) je hybnou silou této kampaně, prostřednictvím řídícího výboru sestaveného z členů aliance strategicky vede a zapojuje partnery na národní úrovni. Řídící výbor se skládá ze zástupců ESPEN, EUGMS, PGEU, HOPE, EFAD, EGAN a MNI.

Proč byla kampaň zahájena?

Aliance ENHA až do roku 2010 intenzivně jednala s členy Evropského Parlamentu a dalšími zainteresovanými stranami, aby získala politickou podporu pro zařazení podvýživy/ onemocnění souvisejících s podvýživou do evropské zdravotní agendy. V listopadu 2010 za belgického předsednictví EU na konferenci pořádané společně s členy Evropského Parlamentu byl jeden ze závěrů převést politickou podporu do praxe formou implementace na národní úrovni. V roce 2011 ENHA zahájila spolupráci s několika vybranými zeměmi, včetně Belgie a Irska, a zapojila je do procesu implementace. V současné době již několik evropských zemí dosáhlo pokroku a různými způsoby zlepšují poskytovanou nutriční péči. ENHA dospěla k závěru, že nyní nastal správný čas k urychlení procesu s cílem zajistit dostupnost optimální nutriční péče pro všechny pacienty v Evropě, kteří ji vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují.

Jaké jsou klíčové kroky?

Kampaň ONCA si ve vybraných cílových zemích klade za cíl zapojení a spolupráci zainteresovaných stran:

  • Podporovat vytvoření/posílení národních aliancí zainteresovaných stran a vypracovat národní plány nutriční péče.
  • Umožnit zainteresovaným stranám porovnat aktuální stav nutriční péče v dané zemi a dosáhnout tak srovnatelného pohledu na současný stav.
  • Svolávat zainteresované strany k výměně zkušeností na konference a workshopy.
  • Na základě výsledků jednání definovat a schválit strategii optimální nutriční péče a následně ji realizovat na národní úrovni.

Které země se účastní?

V současné době se kampaně ONCA účastní čtrnáct zemí: Belgie, Česká republika, Chorvatsko, Dánsko, Francie, Německo, Irsko, Izrael, Nizozemsko, Polsko, Slovinsko, Španělsko, Turecko a Velká Británie.

Řídící výbor ENHA vybral tyto země na základě řady faktorů, včetně:

  • Přítomnost člena aliance ENHA v dané zemi.
  • Důkazy o provedených opatřeních s cílem zajistit provádění screeningu a přístup k správné nutriční péči.
  • Ochota zainteresovaných stran na národní úrovni podnikat kroky směrem k pozitivním změnám a zapojení se do mezinárodní spolupráce.
  • Velikost země.
AVKV
SKVIMP
SNT ČAS
ČANT
AVKV
SKVIMP
SNT ČAS
ČANT